yesterdayHouston, TX+267 milesDogs for Adoption
Adopt OREO a Black - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Houston, TX (25830913)
yesterdayDallas, TX+37 milesDogs for Adoption
Adopt QUEEN WILLIAMS a Brown/Chocolate American Pitbull Terrier / Mixed dog in Dallas, TX (25867921)
yesterdayDallas, TX+37 milesDogs for Adoption
Adopt STRAY a White - with Black American Pitbull Terrier / Mixed dog in Dallas, TX (25869218)
yesterdayDallas, TX+37 milesDogs for Adoption
Adopt RUTHIE a Black - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Dallas, TX (25869219) spayed/neutered
yesterdayDallas, TX+37 milesDogs for Adoption
Adopt STRAY a Tan/Yellow/Fawn - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Dallas, TX (25869221)
yesterdayDallas, TX+37 milesDogs for Adoption
Adopt STRAY a Brindle - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Dallas, TX (25869214)
yesterdayShreveport, LA+230 milesDogs for Adoption
Adopt Tessa a Black American Pitbull Terrier / Mixed dog in Shreveport, LA (25872453)
yesterdayShreveport, LA+230 milesDogs for Adoption
Adopt Ansel a White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Shreveport, LA (25872455)
yesterdayShreveport, LA+230 milesDogs for Adoption
Adopt Zoya a Black American Pitbull Terrier / Mixed dog in Shreveport, LA (25872554)
yesterdayTulsa, OK+207 milesDogs for Adoption
Adopt KIWI a Tan/Yellow/Fawn - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Tulsa, OK (25873671)
yesterdayTulsa, OK+207 milesDogs for Adoption
Adopt FREE a Black - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Tulsa, OK (25873674)
yesterdayTulsa, OK+207 milesDogs for Adoption
Adopt TOKKEN a Brindle - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Tulsa, OK (25873684)
yesterdayPlano, TX+27 milesDogs for Adoption
Adopt BLACKJACK a Black - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Plano, TX (25873728)
yesterdayArlington, TX+39 milesDogs for Adoption
Adopt 42135983 a White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Arlington, TX (25873967)
yesterdayAustin, TX+215 milesDogs for Adoption
Adopt BEAR a Brindle - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Austin, TX (25868310) spayed/neutered
yesterdayDallas, TX+37 milesDogs for Adoption
Adopt STRAY 1074625 a Black - with White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Dallas, TX (25868777)
yesterdayFt Worth, TX+46 milesDogs for Adoption
Adopt Lucas a Brown/Chocolate American Pitbull Terrier / Mixed dog in Fort Worth, TX (25869610)
yesterdayFt Worth, TX+46 milesDogs for Adoption
Adopt Ugmo a White American Pitbull Terrier / Mixed dog in Fort Worth, TX (25869613)
yesterdayFt Worth, TX+46 milesDogs for Adoption
Adopt Mimi a Brown/Chocolate American Pitbull Terrier / Mixed dog in Fort Worth, TX (25869612)